2222222

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جم صنعت کاران با حضور سهامداران انجام گرفت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جم صنعت کاران با حضور رئیس مجامع شرکت پتروشیمی جم، مدیر امور مالی شرکت پتروشیمی جم، اعضاء هیئت مدیره شرکت ، نمایندگان صاحبان سهام ، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان حسابرسی ، به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹ًدر محل دفتر تهران شرکت پتروشیمی جم برگزار شد و در پایان، مدیر مجامع پتروشیمی جم و مدیر مالی پتروشیمی جم، ضمن تایید عملکرد مثبت و اثرگذار مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره ی و مدیران شرکت جم صنعت کاران، از آنها تقدیر و تشکر ویژه ای داشتند.
به گزارش روابط عمومی شرکت جم صنعتکاران ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جم صنعت کاران با حضور رئیس مجامع شرکت پتروشیمی جم، مدیر امور مالی شرکت پتروشیمی جم، اعضاء هیئت مدیره شرکت ، نمایندگان صاحبان سهام ، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان حسابرسی ، به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹ًدر محل دفتر تهران شرکت پتروشیمی جم برگزار شد.
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم در رابطه با گزارشات مذکور و با توجه به توضیحات آقای دکتر موسی خانی، مدیرمالی جم صنعتکاران، و سایر اعضای محترم صورت حساب مالی سال۱۴۰۲ تصویب گردید.
سپس گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و اقدامات صورت گرفته توسط شرکت جم صنعتکاران در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف بخصوص پروژه های انجام گرفته، از سوی علی ابراهیم زاده مدیرعامل شرکت، ارائه گردید.
درپایان جلسه نیز آقای دکتر خالق مدیر مجامع پتروشیمی جم، آقای بخشی زاده مدیر مالی پتروشیمی جم، از عملکرد مثبت و اثرگذار مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران شرکت جم صنعت کاران، تقدیر و تشکر ویژه ای داشتند.

تصاویر مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جم صنعت کاران با حضور سهامداران

اخبار مرتبط