2222222

شرکت جم صنعتکاران موفق به اخذ استاندارد سیستم مدیریت تضمین کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی و گواهینامه تایید استقرار سیستم مدیریت یکپارچه شد.

شرکت جم صنعتکاران با بهره‌گیری و اجرای الزامات استاندارد سیستم مدیریت موفق به اخذ استاندارد سیستم مدیریت تضمین کیفیت (ISO9001:2015)، استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست (ISO14001:2015)، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001:2018) و گواهینامه تایید استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از موسسه QAL تحت لیسانس موسسه اعتباردهنده ASCB انگلستان گردید.
دریافت گواهینامه تایید استاندارد ISO9001 ویرایش سال 2015 از موسسه QAL تحت لیسانس موسسه اعتباردهنده ASCB انگلستان  استاندارد سیستم مدیریت تضمین کیفیت ( ISO9001:2015): شرکت جم صنعتکاران همانند سال‌های گذشته با بهره‌گیری از الزامات استاندارد تضمین کیفیت و نیز استقرار و اجرای الزامات در ارکان شرکت در جهت تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و بهبود مستمر با رویکرد سیستمی در ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به مشتریان خود در راستای خط مشی مدیریت، پس از انجام ممیزیهای داخلی و بازنگری‌های دورهای برنامه‌ریزی شده و ممیزی شخص سوم، نایل به دریافت گواهینامه تایید استاندارد ISO9001 ویرایش سال 2015 از موسسه QAL تحت لیسانس موسسه اعتباردهنده ASCB انگلستان گردید. 
دریافت گواهینامه استاندارد ISO14001 ویرایش 2015 از موسسه QAL تحت لیسانس موسسه ASCB انگلستان استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست (ISO14001:2015): شرکت جم صنعتکاران در راستای سیاست‌های داخلی و مسئولیت‌های اجتماعی خود در جهت حفظ محیط زیست و کاهش ریسک‌ها و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های اجرای، با استقرار و اجرای الزامات استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست و تلاش مستمر برای شناسایی تبعات زیست محیطی فعالیت‌های خود، پس از انجام ممیزی‌های داخلی و بازنگری‌های دوره‌ای برنامه‌ریزی شده و انجام ممیزی شخص سوم، نایل به دریافت گواهینامه استاندارد ISO14001 ویرایش 2015 از موسسه QAL تحت لیسانس موسسه ASCB انگلستان گردید.
دریافت گواهینامه استاندارد ISO45001 ویرایش 2018 از موسسه QAL تحت لیسانس موسسه ASCB انگلستان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001:2018): شرکت جم صنعتکاران به جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی و روانی سرمایه نیروی انسانی فعال در پروژه‌ها و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، اقدام به استقرار و اجرای الزامات استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نمود و پس از انجام ممیزی‌های داخلی و بازنگری‌های دوره‌ای برنامه‌ریزی شده و ممیزی شخص سوم، نایل به دریافت گواهینامه استاندارد ISO45001 ویرایش 2018 از موسسه QAL تحت لیسانس موسسه ASCB انگلستان گردید.
اخذ گواهینامه تایید استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS از موسسه QAL تحت لیسانس موسسه ASCB انگلستان گواهینامه تایید استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS): شرکت جم صنعتکاران به علت استقرار توامان سه استاندارد ISO9001 – ISO14001 – ISO45001 و همچنین تلاش‌های مستمر در جهت ارتقا و بهبود دائمی کیفیت ارائه خدمات، کسب رضایت‌مندی حداکثری مشتریان، حفظ محیط زیست و صیانت از سرمایه گران بها، پرسنل فعال در شرکت، مفتخر به اخذ گواهینامه تایید استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS از موسسه QAL گردید.

تصاویر مربوط به گواهینامه های اخذ شده

اخبار مرتبط