2222222

با حکم مدیر عامل شرکت جم صنعت کاران؛ نمایندگان کمیته انضباطی شرکت، مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران، مدیرعامل شرکت جم صنعت کاران طی احکامی جداگانه، آقایان سید محمد صادق موسوی را به عنوان نماینده کارفرما و رئیس کمیته انضباطی، امیر دهدار را به عنوان نماینده کارفرما و عضو کمیته انضباطی و محمد هادی قناعت پیشه را به عنوان دبیر کمیته انضباطی شرکت را منصوب نمود.
در بخشی از این احکام آمده است: امید است که با استعانت از ایزد منان، با سرلوحه قرار دادن اصل عدل و انصاف و حفظ حرمت کارکنان محترم شرکت، در انجام امور محوله موفق باشید.

شایان ذکر است، کمیته انضباطی شرکت جم صنعت کاران در راستای مراقبت از نظم و انضباط محیط کارگاه و برخورد با هرگونه اقدام عمدی که موجب نقض مقررات کارگاه و اخلال در فرایند تولید محصول و خدمات شود تشکیل گردیده و با متخلفین طبق آیین نامه مصوب وزارت کار برخورد می نماید. یکی دیگر از وظایف ذاتی کمیته انضباط کار تشویق کارگران و ترویج اخلاق و سبک زندگی ارزشی در محیط کار می باشد.

تصاویر مربوط به انتصاب نمایندگان کارفرما کمیته انضباطی شرکت جم صنعت کاران

اخبار مرتبط